Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Χαρακτηριστικά - Αξιολόγηση

Προϋποθέσεις ένταξης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ICBC

Τα πιο κάτω είναι προαπαιτούμενα για να μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ICBC:

  • Να είναι κάτοχος επαγγελματικού πιστοποιητικού του ΑΒΑ ή άλλου ανάλογου προσόντος.
  • Να έχει εγγραφεί και να παρακολουθεί τα Δια Βίου Μάθησης Σεμινάρια του ΑΒΑ.

Απονομή τίτλου Certified Banker και αίτηση για εγγραφή μέλους στο ICBC

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος του ICBC οι απόφοιτοι αποκτούν το δικαίωμα εγγραφής μέλους στο Institute of Certified Bankers Cyprus (ICBC) και αφού υπογράψουν τον Επαγγελματικό Κώδικα Δεοντολογίας, τους απονέμεται ο τίτλος του Certified Banker. Για όσο καιρό επιθυμεί κάποιος/α να διατηρεί τον τίτλο του Certified Banker, θα πρέπει για σκοπούς συνεχούς επιμόρφωσης, να συνεχίσει την παρακολούθηση των σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης του ΑΒΑ.

Τελευταία ημερομηνία εγγραφής

Αιτήσεις εισδοχής από νέους υποψήφιους γίνονται αποδεκτές μόνο κατά το Φθινοπωρινό εξάμηνο και σαν τελευταία ημερομηνία εγγραφής έχει καθοριστεί η 31η Ιουλίου.

Αξιολόγηση μαθημάτων

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτές εργασίες. Ο κάθε φοιτητής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει μια εργασία, 2,500 λέξεων, για κάθε μάθημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων οι φοιτητές αποκτούν το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Θέματα εργασιών

Τα θέματα των εργασιών θα δίνονται στους φοιτητές δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

Παράδοση εργασιών

Ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να υποβάλλει τις εργασίες του εντός δύο εβδομάδων μετά το πέρας των μαθημάτων.

Αξιολόγηση για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker

Διαδικασία Αξιολόγησης

Για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker, νοούμενου ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς το πιστοποιητικό Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του ΑΒΑ (Bank Financial Management Certificate) οι φοιτητές θα πρέπει να παρακαθίσουν την Τελική Εξέταση του προγράμματος ICBC, η οποία αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από ερωτήματα πολλαπλής επιλογής (multiple - choice).

Απόκτηση τίτλου Certified Banker (CBC)

Εφόσον στην Τελική Εξέταση επιτευχθεί βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με το 60% τότε απονέμεται στους υποψήφιους ο τίτλος Certified Banker που φέρει το ακρωνύμιο CBC. Στις περιπτώσεις υποψήφιων που δεν εργάζονται σε κάποιο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα τους απονέμεται ο τίτλος Associate Certified Banker.

Με την εισδοχή/πρόσληψή τους σε κάποιο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα και μετά από τριετή υπηρεσία, τους απονέμεται ο τίτλος Certified Banker.

Αποτυχία απόκτησης του επαγγελματικού τίτλου Certified Banker

Αξιολόγηση με βαθμολογία μικρότερη του 60% έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία απόκτησης του τίτλου Certified Banker. Σε τέτοια περίπτωση οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να επαναλάβουν την Τελική Εξέταση για ακόμα δύο φορές (σύνολο τρεις φορές).

Τελική Εξέταση με ερωτήματα πολλαπλής επιλογής

Η ακριβής ημερομηνία/ώρα διεξαγωγής της Τελικής Εξέτασης καθορίζεται από το ICBC και κοινοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους. Τα θέματα των ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής στα οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι αντλούνται μέσα από τη διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων του διπλώματος Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης.

Certified Bankers

ICBC

Χαρακτηριστικά - Αξιολόγηση

Μαθήματα

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μελέτες ICBC

Χρήσιμα Έντυπα