Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Εγκυρότητα Πιστοποιητικών ΑΒΑ

Από το 2017 η συμμετοχή στο πρόγραμμα Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών - American Bankers Association (ABA), θα είναι υποχρεωτική για όσους απόφοιτούς μας επιθυμούν να διατηρήσουν την εγκυρότητα του Πιστοποιητικού Τραπεζικής ΑΒΑ που κατέχουν.

Περίοδος Εγγραφής

Οι ετήσιες εγγραφές για συμμετοχή στο πρόγραμμα σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD αρχίζουν την πρώτη εβδομάδα Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται τέλη Απριλίου. Η Αίτηση συμμετοχής αφότου συμπληρωθεί, θα πρέπει να παραδοθεί ή αποσταλεί στη γραμματεία του ινστιτούτου.

Εκπρόθεσμη Εγγραφή

Κάτοχοι των επαγγελματικών τίτλων του ABA που δεν θα εγγραφούν κατά την προκαθορισμένη περίοδο δεν θα έχουν το δικαίωμα εκπρόθεσμης εγγραφής στο πρόγραμμα σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD και ως εκ τούτου το Πιστοποιητικό τους δεν θα θεωρείτε πλέον έγκυρο. Κατ΄ εξαίρεση, και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (π.χ. ασθένεια), η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του IBS έχει το δικαίωμα να επιτρέψει την εκπρόθεσμη εγγραφή για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά και θα λαμβάνεται ειδική απόφαση.

Προσωρινή διακοπή συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - CPD

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την προσωρινή διακοπή συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - CPD θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως το Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί τη διακοπή. Το αίτημα θα εξετάζεται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση.

Παρακολούθηση σεμιναρίων, Ελάχιστος Αριθμός

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον δύο σεμινάρια ανά έτος. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων θα διαγράφεται από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα ο τίτλος που κατέχει να μην θεωρείτε πλέον έγκυρος.

Ενημέρωση Τραπεζών/Εργοδοτών

Στο τέλος κάθε έτους θα καταρτίζεται και θα αποστέλλεται σε κάθε εργοδότη κατάσταση με τα ονόματα όσων τα Πιστοποιητικά τους είναι έγκυρα.

Ετήσιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Το ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραμματεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου (IBS Cyprus).

Μη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών δεν σημαίνει κατάργηση ή ακύρωση του Πιστοποιητικού που κατέχετε. Τα Πιστοποιητικά του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών ισχύουν εφ’ όρου ζωής.

Απόφοιτοι

Εγκυρότητα Πιστοποιητικών ΑΒΑ

Προσέλκυση Νέων Φοιτητών