Εγκυρότητα Διπλωμάτων ΑΒΑ

ABA Από το 2017 η συμμετοχή στο πρόγραμμα Σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών - American Bankers Association (ABA), θα είναι υποχρεωτική για όσους απόφοιτούς μας επιθυμούν να διατηρήσουν την εγκυρότητα του Διπλώματος Τραπεζικής ΑΒΑ που κατέχουν.


Περίοδος Εγγραφής

Οι εγγραφές για συμμετοχή στο πρόγραμμα σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD θα αρχίσουν στις 02 Ιανουαρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν στις 30 Μαρτίου 2017. Η Αίτηση συμμετοχής αφότου συμπληρωθεί, θα πρέπει να παραδοθεί ή αποσταλεί στη γραμματεία του ινστιτούτου. Οι εγγραφές θα γίνουν μόνο μια φορά.


Εκπρόθεσμη Εγγραφή

Κάτοχοι των επαγγελματικών τίτλων του ABA που δεν θα εγγραφούν κατά την προκαθορισμένη περίοδο δεν θα έχουν το δικαίωμα εκπρόθεσμης εγγραφής στο πρόγραμμα σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης - CPD και ως εκ τούτου το δίπλωμά τους δεν θα θεωρείτε πλέον έγκυρο. Κατ΄ εξαίρεση, και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος (π.χ. ασθένεια), η Ακαδημαϊκή Επιτροπή του IBS έχει το δικαίωμα να επιτρέψει την εκπρόθεσμη εγγραφή για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά και θα λαμβάνεται ειδική απόφαση.


Προσωρινή διακοπή συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - CPD

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την προσωρινή διακοπή συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - CPD θα πρέπει να ενημερώνει εγγράφως το Ινστιτούτο Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί τη διακοπή. Το αίτημα θα εξετάζεται από την Ακαδημαϊκή Επιτροπή, η οποία και θα αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση.


Παρακολούθηση σεμιναρίων, Ελάχιστος Αριθμός

Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να παρακολουθεί τουλάχιστον δύο σεμινάρια ανά έτος. Σε αντίθετη περίπτωση ο συμμετέχων θα διαγράφεται από το πρόγραμμα με αποτέλεσμα ο τίτλος που κατέχει να μην θεωρείτε πλέον έγκυρος.


Ενημέρωση Τραπεζών/Εργοδοτών

Στο τέλος κάθε έτους θα καταρτίζεται και θα αποστέλλεται σε κάθε εργοδότη κατάσταση με τα ονόματα όσων τα διπλώματά τους είναι έγκυρα.


Ετήσιο Πρόγραμμα Σεμιναρίων

Το ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραμματεία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Τραπεζικής Επιμόρφωσης Κύπρου (IBS Cyprus).

Μη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα σεμιναρίων Δια Βίου Μάθησης του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών δεν σημαίνει κατάργηση ή ακύρωση του διπλώματος που κατέχετε. Τα διπλώματα του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών ισχύουν εφ’ όρου ζωής.