Ίδρυση CPBA – ΣΕΤΚ (Πρώτη Ενημέρωση)

ABA

O CPBA - Cyprus Professional Bankers Association (ΣΕΤΚ - Σύνδεσμος Επαγγελματιών Τραπεζιτών Κύπρου) είναι οργανισμός ο οποίος έχει την ευθύνη:

Θα παρεμβαίνει επίσης δημόσια με απόψεις, τεχνογνωσία και εισηγήσεις για το καλό της οικονομίας, των Τραπεζών και των πελατών τους και γενικότερα όλων των πολιτών του τόπου.


Μέλη του CPBA

Μέλη του CPBA είναι όλοι οι κάτοχοι επαγγελματικών προσόντων τραπεζικής οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβουλίου του CPBA για να εγγραφούν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης - CPD του Αμερικάνικου Συνδέσμου Τραπεζών.


Διοικητικό Συμβούλιο

Προσωρινό τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο του CPBA θα αποτελέσουν η Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του ICBC - Institute of Certified Bankers Cyprus κ. Χριστιάνα Χριστοφίδου, κ. Χριστόδουλος Σάββα και κ. Χριστόδουλος Οικονόμου. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό Γενική Συνέλευση η οποία μεταξύ άλλων θα εκλέξει το μόνιμο Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου και θα εγκρίνει το καταστατικό του.


Ταμείο CPBA

Το IBS (Institute of Banking Studies) Cyprus θα συνεισφέρει στο Ταμείο του Συνδέσμου €5 ετησίως για κάθε μέλος του Συνδέσμου. Τη διαχείριση του Ταμείου θα έχει αποκλειστικά το Διοικητικό Συμβούλιο του CPBA. Το IBS (Institute of Banking Studies) Cyprus θα αναλάβει επίσης όλα τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα ίδρυσης του CPBA.


Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Κάθε μέλος θα πρέπει να λειτουργεί και να συμπεριφέρεται με βάση τον Επαγγελματικό κώδικα του CPBA, και ως εκ τούτου αφού πρώτα τυπώσει και υπογράψει τον κώδικα θα πρέπει να τον αποστείλει στα γραφεία του IBS στην Λευκωσία. Κάθε μέλος του CPBA έχει το δικαίωμα να αναγράφει στην επαγγελματική του κάρτα το ακρωνύμιο ΑΒΑ - CPBA.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν μετά την πρώτη Γενική Συνέλευση και την έγκριση του καταστατικού του CPBA.