Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Δανειοδότηση Ιδιωτών

Διάρκεια: 39 ώρες    Μονάδες: 3

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης των αναγκών δανεισμού των διαφόρων ειδών προσωπικών δανείων, μέσω ορθής δανειστικής διαδικασίας, αρχίζοντας από την αίτηση ενός δανείου μέχρι και την αποπληρωμή του. Δίνεται επίσης σημασία στην τιμολόγηση των δανείων σε σχέση με την αποτίμηση του σχετικού ρίσκου. Το συγκεκριμένο μάθημα δίνει την δυνατότητα στους σπουδαστές να κατανοήσουν, την σημασία της δημιουργίας μιας σωστής σχέσης με τον πελάτη, τις νέες τεχνικές δανειοδότησης καθώς και την νομοθεσία που διέπει την «Καταναλωτική Πίστη». Ως αποτέλεσμα της παρούσης οικονομικής κρίσης είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, των οποίων η αποπληρωμή δεν δύναται να συνεχίσει ως είχε, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει την νομοθεσία που διέπει την Καταναλωτική Πίστη, τα χαρακτηριστικά, οφέλη καθώς και μειονεκτήματα προσωπικών δανείων
  • Προωθεί προσωπικά δάνεια μέσω αποτελεσματικού «Μάρκετινγκ»
  • Γνωρίζει πηγές πληροφοριών καθώς και την πιστοληπτική διαβάθμιση πελατών
  • Γνωρίζει τις πέντε βασικές προϋποθέσεις για χορήγηση δανείων, γνωστές ως «The 5 C's of Credit»
  • Εξηγεί τα είδη εγγράφων που διέπουν προσωπικά δάνεια καθώς και την χρήση τους
  • Αναγνωρίζει τις κυριότερες αιτίες προβληματικών δανείων, τα στάδια είσπραξης, και τους τρόπους χειρισμού
  • Γνωρίζει πώς να αναδιαρθρώνει υφιστάμενα δάνεια
  • Γνωρίζει τους κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.