Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Δανειοδότηση Επιχειρήσεων

Διάρκεια: 39 ώρες    Μονάδες: 3

Περιγραφή

Δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης αναγκών δανεισμού των διαφόρων ειδών επιχειρήσεων σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας μέσω συνεντεύξεων και αναλύσεων οικονομικών καταστάσεων. Δίνεται επίσης σημασία στην αναγκαιότητα πώλησης συμπληρωματικών προϊόντων που βοηθούν την κερδοφορία της τράπεζας. Καλύπτεται και η τεχνική πλευρά, δηλαδή η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων όπως Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ροής Διαθεσίμων και τα διαπροσωπικά προσόντα τα οποία θα πρέπει να διέπουν ένα πετυχημένο Λειτουργό Χορηγήσεων. Στο συγκεκριμένο μάθημα δίδεται έμφαση σε όλα τα στάδια της δανειστικής διαδικασίας και επεξηγούνται οι τρόποι αντιμετώπισης των προβληματικών δανείων. Ως αποτέλεσμα της παρούσης οικονομικής κρίσης είναι πλέον αδήριτη η ανάγκη για αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, των οποίων η αποπληρωμή δεν δύναται να συνεχίσει ως είχε, ενώ ταυτόχρονα οι τράπεζες πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τα κύρια στοιχεία που διέπουν τις συνεντεύξεις και τις πιστωτικές έρευνες
  • Επεξηγεί τους «Λειτουργικούς Κύκλους» των διαφόρων ειδών επιχειρήσεων
  • Διαρθρώνει ορθά τα διάφορα είδη δανείων
  • Αναλύει οικονομικές καταστάσεις όπως Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, κατάσταση Ροής Διαθεσίμων
  • Τεκμηριώνει έγγραφα που διέπουν την ολοκλήρωση ενός δανείου
  • Εντοπίζει τις αιτίες που καθιστούν ένα δάνειο προβληματικό καθώς και τρόπους χειρισμού τέτοιων καταστάσεων
  • Γνωρίζει πώς να αναδιαρθρώνει υφιστάμενα δάνεια
  • Γνωρίζει τους κανονισμούς που έχουν επιβληθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.