Κωστάκη Παντελίδη 3, 2057 Λευκωσία, Τ.Κ. 25331, 1308 Λευκωσία, Κύπρος, Τηλ.: +357 22459090, Φαξ: +357 22664910, Email: info@ibscyprus.com.cy

Αρχές και Κανόνες Τραπεζικής

Διάρκεια: 39 ώρες    Μονάδες: 3

Περιγραφή

Γίνεται μια εισαγωγή στην τραπεζική και τα διάφορα προϊόντα που προσφέρουν οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Περιγράφεται το χρηματοοικονομικό περιβάλλον σήμερα και εξηγούνται οι λειτουργίες των χρηματοοικονομικών οργανισμών καθώς και οι αγορές στις οποίες λειτουργούν. Στο συγκεκριμένο μάθημα παρουσιάζονται οι διάφορες αλλαγές του χρηματοοικονομικού συστήματος και ο ανταγωνισμός μεταξύ των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων τόσο μέσω της τεχνολογίας όσο και μέσω της εξυπηρέτησης πελατών γενικότερα.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση να:

  • Περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ τράπεζας και πελάτη
  • Εξηγεί την διαδικασία συμψηφισμού επιταγών και άλλων πληρωμών
  • Αναγνωρίζει τις λειτουργίες της Κεντρικής Τράπεζας και τον ρόλο που διαδραματίζει στην νομισματική πολιτική της χώρας
  • Γνωρίζει την σημασία της διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού ενός χρηματοοικονομικού ιδρύματος και να μπορεί να αντιλαμβάνεται τους ελιγμούς των τραπεζών κάθε φορά που τα δεδομένα της αγοράς αλλάζουν.
  • Κατανοεί πως οι τράπεζες διαχειρίζονται τα κεφάλαια των πελατών τους διασφαλίζοντας παράλληλα και την ασφάλεια των κεφαλαίων αυτών