Μαθήματα

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ICBC αποτελείται από τα πέντε πιο κάτω μαθήματα τα οποία πέραν από την απόκτηση του τίτλου Certified Banker οδηγούν και στην απόκτηση του Διπλώματος Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του ΑΒΑ (Bank Financial Management Diploma).

Δίπλωμα Τραπεζικής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης (BM)

Κωδικός Μάθημα
Διάρκεια (ώρες)
Μονάδες
655 Θέματα Ηθικής στην Τραπεζική
6
0.5
701 Αναλύοντας την Αποδοτικότητα της Τράπεζας
45
2
702 Διαχείριση Χρηματοδότησης, Ρευστότητας και Κεφαλαίου
45
1
703 Διαχείριση Κινδύνου Επιτοκίου
45
2
704 Διαχείριση του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της Τράπεζας
45
1
Σύνολο
186
6.5

Σημειώσεις: